(0237) 3910.222. Fax: (0237) 3910475

Tin tức
Quyết định sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Hồng Đức

Quyết định sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Hồng Đức

Ngày 20/02/2023

Quyết định số 330/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Quyết định số 81/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Hồng Đức