- Nguyên tắc chọn nguyện vọng: Thí sinh chọn ngành yêu thích nhất, trường yêu thích nhất, đặt lên nguyện vọng 1. Các nguyện vọng tiếp theo sẽ giảm dần theo mức độ yêu thích.

- Nguyên tắc xét tuyển: Hệ thống xét tuyển từ NV1 của thí sinh, nếu đậu sẽ bỏ tất cả các nguyện vọng từ NV2 không xét tuyển nữa, nếu trượt sẽ chuyển xuống các nguyện vọng thấp hơn để xét tuyển tiếp.

Lưu ý: Các nguyện vọng từ NV2 của thí sinh vẫn được xét ngang với NV1 của các thí sinh khác trong cùng 1 ngành nên thí sinh không lo việc mất quyền lợi khi đặt ngành xét tuyển từ NV2 trở đi.